Privacyverklaring  

Stichting Hulp Oost-Europa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Hulp Oost-Europa
Couperusstraat 44
3319 RC  Dordrecht
E-mail: info@roemenie-hulp.nl
http://www.roemenie-hulp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hulp Oost-Europa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  contactformulier op onze website in te vullen, een bestelling in onze webshop te
  plaatsen, in correspondentie en/of telefonisch


Stichting Hulp Oost-Europa verwerkt ook de persoonsgegevens van haar vrijwilligers ten einde haar diensten te kunnen aanbieden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze vrijwilligers verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hulp Oost-Europa verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ roemenie-hulp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hulp Oost-Europa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen contacteren en/of om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hulp Oost-Europa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Hulp Oost-Europa) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Stichting Hulp Oost-Europa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van deelnemers aan onze dienstenverlening worden bewaard zolang wordt deelgenomen aan de betreffende dienst. Wanneer deelname definitief stopt worden de persoonsgegevens nog maximaal één maand bewaard.
 • Persoonsgegevens van vrijwilligers worden bewaard zolang wordt de vrijwilliger inzetbaar is voor de diensten van Stichting Hulp Oost-Europa.

Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Hulp Oost-Europa verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hulp Oost-Europa gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hulp Oost-Europa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ roemenie-hulp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Hulp Oost-Europa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hulp Oost-Europa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ roemenie-hulp.nl.

Naar boven


© Copyright 2006 - 2024   Stichting Hulp Oost-Europa  |   Alle rechten voorbehouden  |   Disclaimer  |  Privacyverklaring  |